Privacyverklaring

Privacyverklaring Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Equiparadise, gevestigd aan Kerkstraat 38 6367 JE Voerendaal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Marieke Nefkens is de Functionaris Gegevensbescherming van Equiparadise. Zij is te bereiken via: www.equiparadise.nl

MWMJ Nefkens
Kerkstraat 38
6367 JE Voerendaal
info@equiparadise.nl
Telefoonnummer 06-16479722

Persoonsgegevens die wij verwerken

Equiparadise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN nummer (in geval van PGB of andere gemeentelijke samenwerking)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Equiparadise verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Geestelijke en lichamelijke gezondheid. Deze informatie verstrek je tijdens de coachingsconsulten om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Equiparadise

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Equiparadise verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om training & consulten op maat te geven

Geautomatiseerde besluitvorming

Equiparadise neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Equiaradise) tussen zit. Equiparadise gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Equiparadise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar
 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als je zelf ingeschreven wenst te blijven
 • Bijzondere persoonlijke gegevens verzameld tijdens consulten> 15 jaar> Wettelijke plicht vanuit de zorgverlening vastgelegd bij de Vereniging Integrale Vitaliteitkunde. Het betreft dezelfde gegevens die je na ieder consult zelf meekrijgt. 

 Delen van persoonsgegevens met derden

Equiparadise verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Equiparadise gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Equiparadise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@equiparadise.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Klacht?

Equiparadise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Maar natuurlijk vinden we het fijn als je eerst je klacht bij ons neerlegt, dan zullen we er alles aan doen om het probleem te verhelpen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Equiparadise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De pc die gebruikt wordt voor de verwerking van jouw gegevens is bijvoorbeeld aanvullend beveiligd. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marieke Nefkens via info@equiparadise.nl